Sözlük

Zygote

Zigot: Döllenmiş yumurta: İleride embriyoya dönüşecek olan sperm ile döllenmiş diploid yumurta hücresi.

Stillbirth

Ölü doğum: 20 gebelik haftasından sonra gerçekleşen ölü doğum. Ölü doğumlar doğum olayı adedi  olarak sayılırlar. (Ör. İkiz veya üçüz ölü doğumlar bir ölü doğum olarak sayılırlar.)

Preterm birth

Preterm doğum: Erken doğum: Gebeliğin 20. haftasından sonra ama 37. haftasından önce gerçekleşen doğumlar. Bu tanım ölü ve canlı tüm doğumları kapsar. Doğumlar tek doğum olayı olarak sayılır. (Ör. İkiz veya üçüz doğumlar tek doğum olarak sayılır)

Missed abortion

Missed abortus: Düşük: Gebelik materyalinin canlılığını yitirmiş olmasına rağmen rahimden kendiliğinden atılmaması durumundaki klinik düşükler.

Micromanupilation

Mikromanipulasyon: (aynı zamanda yardımla üremeye bakınız – assisted fertilization): Oosit, sperm veya embriyo üzerinde işlem yapmayı sağlayan  spesifik mikromanupilatif teknolojiyi kullanmak.

Medically assisted conception

Tıbbi yardımla üreme: Gametlerin coitus (cinsel birleşme) dışında bir yolla birleşmeleri ile gebeliğin sağlanması. ART  ve koca/partner veya donör semeni ile  intrauterin, intraservikal ve intravaginal inseminasyon  prosedürlerini kapsar.

Malformation rate

Anomali oranı: Malformasyon oranı:  Sakatlık oranı: Doğum öncesi    veya sonrası veya düşük materyalinde saptanan yapısal, fonksiyonel, genetik ve  kromozomal anomalileri kapsar.

Live birth delivery rate

Canlı doğum oranı:  Yüzde olarak  başlanmış siklus, OPU (aspirasyon) siklusu veya ET siklusu başına canlı doğum sayısı. Canlı doğum  oranı verilirken payda belirlenmiş olmalıdır. (Ör:siklus, OPU, ET gibi). En az bir canlı bebeğin doğduğu doğumları  kapsar. Not: Tekiz, ikiz ve diğer çoğul doğumlar tek doğum olarak sayılır.

Live birth

Canlı doğum: Tamamlanmış  20. Gebelik haftasından sonra canlı olarak  doğmuş fetüs için kullanılan tabirdir.   (İkiz veya üçüz gibi doğumlar tek doğum olayı olarak sayılırlar)

İmplantation

İmplantasyon: Yuvalanma: Fertilizasyondan sonraki 5-7 günlerde zonadan kurtulmuş embriyonun (genellikle endometriuma)  yapışma ve müteakiben penetrasyonu.

Hatching

Hathching: İnceltme : Delinme:  Blastokist evresinde bir embriyonun implantasyona  gitmek  üzere iken  etrafını çevreleyen zona pellusidanın kendiliğinden delinmesi veya çatlaması (ayrılması).

Gestational sac

Gestasyonel sak: Gebelik kesesi: Gebeliğin erken döneminde genellikle uterus içinde yerleşimli, içinde embriyo bulunduran sıvı dolu yapı.

Gestational carrier

Taşıyıcı annelik: 3. şahıslara ait sperm ve oositlerin döllenmesi sonucu  oluşan bir gebeliği taşıyan kadın için kullanılan tabirdir. Bebeğin gametlerin sahibi kişilerin evladı olacağı niyeti ve anlaşması söz konusudur.

Gestational age

Gestasyonel yaş: gebelik yaşı: Embriyo veya fetusun gelişim süresine fertilizasyon tarihinden itibaren  2 hafta eklenerek elde edilen gebelik yaşı.

Full-term birth

Miad doğum: Term doğum: 37 veya daha fazla tamamlanmış gebelik haftasında olan doğumlar. Bu tanım canlı ve ölü tüm  doğumları kapsar.

Fetus

Fetüs: 8 haftalık embriyodan (fertilizasyondan sonraki tamamlanmış 8 hafta)  doğuma kadar geçen sürede gebelik materyaline verilen ad.

Embryo

Embriyo: Cenin: Fertilizasyondan (döllenme),  8 haftalık embryo evresine kadar olan dönemdeki konsepsiyon ürününe verilen ad. (pre-embriyo veya bölünen konseptus terimleri yerini embryo terimine bırakmıştır.)

Delivery rate

Doğum oranı: Yüzde olarak başlanmış  siklus, OPU veya ET başına doğum sayısı. Doğum oranı verilirken yüzde belirlenmiş olmalıdır. (Ör:Başlanan siklus, OPU veya ET gibi). Bu tanım canlı ve/veya ölü tüm doğumları kapsar. Not: Tekiz, ikiz veya diğer çoğul gebelikler tek doğum olarak kabul edilir.

Clinical pregnancy rate

Klinik gebelik oranı: Yüzde olarak  başlanmış siklus, OPU (aspirasyon) siklusu veya ET siklusu başına klinik gebelik sayısı. Klinik gebelik oranı verilirken payda belirlenmiş olmalıdır. (Ör:siklus, OPU, ET gibi)

Clinical pregnancy

Klinik gebelik: Klinik veya ultrasonografik parametrelerle kanıtlanmış gebelik, (Ultrasonda gestasyonel sac görülmesi). Bu tanım ektopik gebeliği kapsar. Bir hastada birden çok gestasyonel sac görüldüğünde tek klinik gebelik olarak sayılır.

Clinical abortion

Klinik  abortus = Klinik düşük: Gebelik tanısı konduktan,  20. Gebelik haftasının tamamlanmasına kadar olan düşükler için kullanılır.

Cancelled cycle

İptal edilmiş siklus: ART yapmak amacıyla ovarian stimulasyon veya izlemi gerçekleştirilmiş ancak  folikül aspirasyonu yapılamayan veya çözülen dondurulmuş embryolarda transferi yapılamayan siklus.

Blastocyst

Blastokist: Sıvı ile dolu bir blastosel kavitesine sahip olan embryo. (genellikle fertilizasyondan sonraki 5-6 günlerde gelişir)

Birth defect

Doğumsal sakatlık:  Doğumdan önce oluşan genetik veya genetik olmayan faktörlere bağlı, doğumda veya daha sonraki dönemlerde bebekte görülen yapısal, fonksiyonel veya gelişimsel anormallikler.

Assisted Reproductive Technology (ART)

Yardımla Üreme teknolojisi (YÜT): Gebelik elde etmek amacıyla yapılan,  insan oositi ve spermi veya embryosunun invitro işlendiği tüm tedavi ve prosedürler. Bu tanım;  IVF ve transservikal embryo transferi, GİFT, ZİFT, tubal embryo transferi, gamet ve embryo dondurulması, oosit ve embryo bağışı (donasyon), ve gebelik taşıyıcılığı (taşıyıcı annelik) kavramlarını kapsamaktadır ve bunlarla sınırlı değildir. ART aşılama […]

Assisted hatching

Assiste hatching: Yardımla yuvalama: Embryonun (genellikle sekiz hücreli veya blastokist evrede) zona pellucida tabakasının kimyasal, mekanik veya laser yardımıyla delindiği (veya inceltildiği) ve bu yolla blastokistin zonadan ayrılmasına yardımcı olunan bir invitro prosedürdür.

Aspiration cycle

Aspirasyon siklusu = OPU siklusu:  Oosit alınsın veya alınmasın, bir veya daha çok folikule girilip aspirasyon yapılan, başlanmış ART siklusu

Başa dön