Hidrosalpenks ve ART olgularında algoritma

Tanım: Distal tubal  okluzyona bağlı, dilate, içi sıvı dolu fallop  tüpleriyle karakterize tubal patolojileri tanımlamada kullanılan genel bir terimdir.

a) IVF Öncesi

Risk faktörleri: Geçirilmiş pelvik enfeksiyonlar:   clamidya, gonore genital tüberküloz

 • Geçirilmiş pelvik cerrahi
 • Endometriozis
 • Tubal veya diğer pelvik tümörler

Risk faktörleri bulunan ve/veya muayenede şüphelenilen olgularda tanı için ileri değerlendirme yapılır.

Tanı: USG (3D/ Yüksek rezolusyonlu USG)

 • HSG
 •  L/S (Risk faktörleri + 3 başarısız IUI veya TİB olguları)
 • MRI

Meta analizlere bakıldığında özet olarak hidrosalpenksin ART’de gebelik oranlarını %50 azalttığı ve tubal faktörü olup HS’si olmayan gruba göre abortus oranını iki kat artırdığı ifade edilmektedir.

ART öncesi HS  tanısı konan olgularda tedavi modaliteleri

 1. Salpenjektomi: USG visible hidrosalpenks ve ciddi tubal mukoza hasarı varlığında veya  daha önce IVF başarısızlığı olan hidrosalpenksli hastalarda  salpenjektomi uygulanması ART  başarısını artırır.
 2. Proksimal tubal okluzyon: Ciddi over rezervi azlığı, Yaygın adezyon varlığı
 3. Salpingostomi (Unilateral veya bilateral): L/S’de tubal mukozanın sağlıklı olduğu ve başka bir fertilite problemi olmayan fimozis olguları. Genç hafif tubal hasarlı olgular, Tüpleri açık ancak adezyonları olan olgular
 4. Aspirasyon: Hızlı reaccumulasyon ve enfeksiyon riski nedeniyle önerilmemektedir
 5. Medikal tedavi: OPU sonrası clamidya ak yüksek bulunan HS’li olgulara profilaktik antibiyotik.
  • OPU’dan bir hafta önce başlayan 14 günlük doksisiklin tx
   Yeterli RCT yok
   Mevcut çalışmalarda IVF outcomında istatistiksel anlamlı bir artış olduğu gösterilememiş
 6. Histereskopik microinsert kullanımı (ESSURE): Geçirilmiş L/T ve yaygın adezyon varlığı

b) IVF tedavisi esnası (Siklusda)

 1. İzlem: İlk  denemesi olan hafif olgular, ET sonrası dondurulmak için yeterli embriyosu kalacak iyi rezervli olgular
 2. Total freezing ve DÇET: TİB olguları
Hidrosalpenks ve ART olgularında algoritma
Başa dön